Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

Ο αγώνας της ΕΟΚΑ ενέχει εθνική και όχι πολιτική σκοπιμότητα!

Απάντηση του Διγενή προς τις αντιδράσεις της ελληνικής κυβέρνησης για τις προκηρύξεις της ΕΟΚΑ:

«Εις τας πράξεις μου δεν πρέπει να αναζητείται η πολιτική σκοπιμότης, αλλά μόνον η εθνική τοιάυτη. Δεν εξετάζω τί θα πουν οι πολιτικοί και εάν τους συμφέρουν όσα γράφω, αλλά ποιον αντίκτυπο θα έχουν όσα γράφω εις την εξύψωσιν του ηθικού του λαού και ιδίως του μαχομένου, το οποίον πρέπει να κρατήσωμεν πάση θυσία ψηλά...

...Εάν το εσωτερικόν μέτωπον καταρρεύση χάριν της πολιτικής σκοπιμότητος, θα χάσωμεν και τη μάχην. Εκείνο που προέχει είναι αι μάζαι να αποκτήσουν εμπιστοσύνην προς την τοπικήν ηγεσία...».


Επιστολή του αρχηγού της ΕΟΚΑ, Γεωργίου Γρίβα-Διγενή προς τον Έλληνα Πρόξενο στη Λευκωσία (15 Ιουλίου 1956).


«Είμαι στρατιώτης και δεν με ενδιαφέρει η πολιτική. Γράφω ό,τι είναι δυνατόν να ενισχύσει τον Αγώνα. Εις τας πράξεις μου δεν πρέπει να αναζητείται η πολιτική σκοπιμότης, αλλά η εθνική τοιάτη. Ο Κυπριακός λαός αναμένει εκ μέρους της Ελληνικής Κυβερνήσεως σθεναρωτέραν στάσιν έναντι της ανηθίκου συζυγίας Αγγλίας-Τουρκίας και αντιμετώπισιν μετά παρρησίας της αμφιρρόπου και ανειλικρινούς στάσεως των Ηνωμένων Πολιτειών.

Εάν η μάχη της Κύπρου χαθή εις το πολιτικόν πεδίον, δεν είναι μόνον η Κύπρος, η οποία θα χαθή, αλλά και το Ελληνικόν γόητρον θα καταρρακωθή».

(Επιστολή του Αρχηγού Διγενή προς τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, 16 Ιουλίου 1956).


Πηγή: Απομνημονεύματα του Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59
Επιμέλεια: WWW.APOELLAS.COM

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου