Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

To «Πιστεύω» του Περιούσιου

Πιστεύω εις ένα Τραπεζίτη, Χρήματος Παντοκράτορα ,
Ποιητήν Φτώχιας επι της γής , ορατών τε πάντων και
κυρίως αοράτων . Και εις ένα Κύριον Επενδυτή , τον
Υιό του Θεού, τον επικερδή , τον εκ των Αγορών 
γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων , κέρδος εκ του
μηδενός , Τόκον αληθινόν εκ Κεφαλαίου ψευδού,
ποιηθέντα ού γεννηθέντα, ομοούσιον τω Χρήματι, 
δι ού τα πάντα αρπάζετο. 
Τον δι ημάς τους ολίγους και δια την ημετέραν 
ευημερίαν κατελθόντα εκ των Αγορών και σαρκωθέντα
εκ Κοινοβουλίου Αγίου και Αγοράς Αγίας και 
απανθρωπήσαντα. Επενδυθέντα τε υπέρ ημών των 
ολίγων επί Δαδίβ Ροκφέλερ τε Ρότσιλντ και 
επτωχευθέντα και ταφέντα . Και πτωχεύσαντα την
τρίτη ημέρα, κατά τας Γραφάς . Και ανελθόντα εις 
τους ουρανούς , και καθεζόμενον εκ δεξιών του Τραπεζίτου. 
Και πάλιν ερχόμενον μετά απάτης κρίναι
πλουσίους και φτωχούς, ού των Κερδών σου ούκ έσται
τέλος. Και είς το Τόκο το Άγιον, το Κύριον, το 
Ανθρωποκτόνο, το εκ του Τραπεζίτου εκπορευόμενον ,
το συν Πολιτικώ και Δημοσιογράφω συμπροσκυνούμενον
και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών 
των Αγορών . Είς Μίαν, Αγίαν , Καθολικήν , και 
Παγκόσμια Διακυβέρνησην. Ομολογώ εν βάπτισμα εις 
άφεσιν χρεών. Προσδοκώ αφανισμό Εθνών και Λαών .
Και Κέρδος του μέλλοντος αιώνος Αμήν.

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου