Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

H ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΣΤΑΣΗ (από το άρθρο 248 παρ.1 εδ.β’ Ν. 3852/2010)

1) ΑΣΔΕΡΗΣ Γεώργιος του Στέργιου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ακαδημίας 88, ως εκπρόσωπος του Συνδυασμού «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΘΗΝΑ»
2) ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ- ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ Παναγιώτα του Δημητρίου
3) ΚΑΤΑΛΑΧΑΡΑΚΗ Βασιλική του Ιωάννη, κατοίκων ομοίως


ΚΑΤΑ

Της υπαρ. 939/2010 Απόφασης Εκούσιας Δικαιοδοσίας, περί μη ανακήρυξης του Συνδυασμού «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΘΗΝΑ» στη δημόσια συνεδρίαση της 23/10/2010 για τις δημοτικές εκλογέςΣύμφωνα με την ανωτέρω προσβαλλόμενη απόφαση μη ανακήρυξης του Συνδυασμού στον οποίο συμμετέχουμε ως υποψήφιου Δημοτικοί Σύμβουλοι, «…ο Συνδυασμός «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΘΗΝΑ» δεν πρέπει να ανακηρυχθεί, αφού δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι σε αριθμό ίσο τουλάχιστον με τον αριθμό των 49 εδρών της εκλογικής περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων. Ειδικότερα… αν και περιλαμβάνονται υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι για όλα (και τα 7 δημοτικά διαμερίσματα) του Δήμου Αθηναίων, ο αριθμός τους δεν ανέρχεται σε τουλάχιστον 49, όπως απαιτείται από τη διάταξη του άρθρου 18 παρ. 2 στοιχ. Β του Ν. 3852/2010… Συγκεκριμένα στη σχετική δήλωση του συνδυασμού αυτού περιλαμβάνονται μόνο 41 υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι…»
Όπως είναι προφανές, η προσβαλλόμενη απόφαση, δεν έλαβε υπ’ όψιν τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος 2 , εδάφιο α και β, που αναφέρεται στη νομιμότητα του ψηφοδελτίου και περιγράφει τις ελάχιστες προυποθέσεις, το οποίο αναφέρει ότι «η δήλωση του συνδυασμού είναι νόμιμη α) εάν περιλαμβάνονται σε αυτήν υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι για το ½ του συνόλου των εκλογικών περιφερειών και ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών της κάθε εκλογικής περιφέρειας». Δηλαδή στην περίπτωσή μας, οι εκλογικές περιφέρειες του Δήμου Αθηναίων (Δημοτικές Κοινότητες) είναι συνολικά 7, επομένως το ήμισυ αυτών είναι 4, αριθμός που υπερκαλύπτεται από τη δική μας δήλωση. Σύμφωνα με την παράγραφο (β) ο συνδυασμός καλύπτει τις προυποθέσεις «αν περιλαμβάνονται σε αυτή υποψήφιοι σύμβουλοι για το 1/3 του συνόλου των δημοτικών κοινοτήτων και ο αριθμός των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων κάθε δημοτικής κοινότητας είναι τουλάχιστον ίσος με τα 3/5 του αριθμού των μελών του συμβουλίου της.» Στην περίπτωσή μας οι υποψήφιοι σύμβουλοι στις δημοτικές κοινότητες, υπερκαλύπτει επίσης τις ελάχιστες προυποθέσεις του νόμου, όπως εύκολα διαπιστώνεται από τον καθ’ έκαστον αριθμό που έχει δηλωθεί για κάθε δημοτική κοινότητα. Εάν λοιπόν το άρθρο 18, ήταν πράγματι εκείνο που όριζε τη νόμιμη σύνθεση των ψηφοδελτίων, η απόφαση θα έπρεπε να αναφέρεται και στον ελάχιστο αριθμό των διαμερισματικών συμβούλων και να τον απορρίπτει και για τον λόγο αυτό, πράγμα που δεν κάνει.
Η προσβαλλόμενη απόφαση επικαλείται λανθασμένα το άρθρο 18 παρ. 2 εδ.β , το οποίο υπό τον τίτλο «Υποψηφιότητες» προβλέπει την σύνθεση ,εν γένει, του υπό ανακήρυξη ψηφοδελτίου (δήμαρχος- παρ.α, υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους- παρ.β, υποψήφιους διαμερισματικούς συμβούλους- παρ. γ) και όχι την απαραίτητη ελάχιστη νόμιμη σύνθεση που το ψηφοδέλτιο οφείλει να περιλαμβάνει ώστε να είναι παραδεκτή η συμμετοχή του στις εκλογές, όπως προκύπτει ασφαλώς από το άρθρο 19 του ίδιου νόμου.
Ο εσφαλμένα απαιτούμενος από την προσβαλλόμενη απόφαση ως ελάχιστος αριθμός των 49 υποψηφίων που δήθεν απαιτείται, ούτε προκύπτει από το νόμο, ούτε περιλαμβάνεται με κάποιον τρόπο στις προβλέψεις της μοναδικής αρμόδιας για την νόμιμη σύσταση του ψηφοδελτίου διάταξης του άρθρου 19 (και όχι 18), αφού αν συνέβαινε αυτό, είναι προφανές ότι δεν θα έπρεπε να ανακηρυχθούν επίσης οι συνδυασμοί «Ελληνική Αυγή για την Αθήνα» και «Κοινωνία των Αθηνών», που αντιστοίχως, περιλαμβάνουν σε απόλυτους αριθμούς, 44 και 43 υποψήφιους αντίστοιχα.
Είναι λοιπόν προφανές ότι από λανθασμένη εφαρμογή αναρμόδιας διάταξης- η οποία μάλιστα έτυχε επίκλησης μόνο στον δικό μας συνδυασμό και όχι στους ανωτέρω δύο που ως παράδειγμα αναφέραμε- εξεδόθη εσφαλμένη απόφαση που πλήττει ευθέως το δικαίωμά μας στην συμμετοχή στις δημοτικές εκλογές του Δήμου Αθηναίων ως μη όφειλε, αφού ο συνδυασμός που εκπροσωπούμε, πληροί όλες τις ελάχιστες και απαραίτητες προυποθέσεις για την ανακήρυξή του.
Επιχείρημα που ενισχύει την εφαρμογή του άρθρου 19, είναι και το γεγονός ότι, εάν αρμόδια ήταν για την νόμιμη ανακήρυξη η διάταξη του άρθρου 18, θα έπρεπε πριν την παρ. 2, να μην θεωρείται νόμιμη η σύνθεση του ψηφοδελτίου λόγω της μη ύπαρξης υποψηφίου Δημάρχου στον Συνδυασμό μας , όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ.α, που όμως, σωστά, δεν στάθηκε εμπόδιο στην ανακήρυξη του συνδυασμού, αφού όπως προεξετέθη, δεν είναι το άρθρο 18, αλλά το 19 που αναφέρεται στις απαιτούμενες ελάχιστες προυποθέσεις ανακήρυξης.
Επειδή η προσβαλλόμενη απόφαση είναι εσφαλμένη και πρέπει να ανακληθεί, ανακηρύσσοντας νομίμως τον συνδυασμό μας ώστε να δύναται να συμμετάσχει στις εκλογές της 7/11/10.
Επειδή έχουμε έννομο συμφέρον ως υποψήφιοι να υποβάλουμε την παρούσα και ζητούμε την επείγουσα συζήτησή της λόγω των ασφυκτικών προθεσμιών που προβλέπει ο νόμος, ήτοι εντός 10 ημερολογιακών ημερών.
Επειδή η ένστασή μας, είναι νόμιμη, βάσιμη, εμπρόθεσμη και αληθής, φέρεται δε προς κρίση στο αρμόδιο όργανο, όπως αυτό ορίζεται από τα άρθρα 248-252 Ν. 3852/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΟΥΜΕ

Την ανακήρυξη του Συνδυασμού «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΘΗΝΑ» για τις εκλογές της 7/11/10, όπως ακριβώς έχει υποβληθεί με τη δήλωσή μας, καλύπτουσα πλήρως τις ελάχιστες προυποθέσεις του νόμου.Αθήνα, 25/10/2010
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου